Wet Wanbetalers

Voorkom een melding bij het CAK

Als u uw zorgverzekeringspremie niet op tijd betaalt, krijgt u van ons bij 2 en 4 maanden premieschuld een waarschuwingsbrief (betalingsherinnering of aanmanin​g). Ook bieden wij u een betalingsregeling aan.

Heeft u een premieschuld van minstens 6 maanden?

En heeft u niet betaald, geen bezwaar gemaakt en geen betalingsregeling met ons getroffen? Dan melden wij u aan bij het CAK. Vanaf het moment van aanmelding neemt het CAK​ de premie-inning van ons over.

Betalingsachterstand en premie-inning via ZINL

Vanaf het moment van aanmelding neemt het CAK de premie-inning van ons over. Zij brengt bestuursrechtelijke premie bij u in rekening. De bestuursrechtelijke premie is per 1 januari 2019: € 138,50 (in 2018: € 136,67)Het bedrag wordt ingehouden op uw salaris of uitkering. De werkgever of uitkeringsinstantie is verplicht om hieraan mee te werken. Is inhouding op uw salaris of uitkering niet mogelijk? Dan wordt er beslag gelegd op uw eigendommen.

Aflossing opgebouwde premieschuld aan OZF

Naast het feit dat u de premie van uw zorgverzekering aan het CAK moet betalen, bent u ook verplicht om uw opgebouwde premieschuld aan OZF af te lossen. Pas als u bij ons schuldenvrij bent, melden wij u af bij het CAK en wordt uw wanbetalersstatus beëindigd.

Het CAK heeft een aantal taken over van Zorginstituut Nederland

Sinds 1 januari 2017 worden de werkzaamheden voor wanbetalers door het CAK (Centraal Administratie Kantoor) uitgevoerd. ​De overheid wil de uitvoering van regelingen op het gebied van de gezondheidszorg zoveel mogelijk onderbrengen bij 1 organisatie. Dat is duidelijker voor u en beter voor de kwaliteit van de uitvoering.

Hoe werkt het?

  1. Als u een achterstand heeft van 2 maandpremies, krijgen u en uw meeverzekerden een waarschuwingsbrief van ons. Hiermee informeren wij u over de gevolgen als uw betalingsachterstand verder oploopt. Ook bieden wij u de mogelijkheid om een betalingsregeling met ons af te spreken.
  2. Betaalt u niet en gaat u niet in op de aangeboden betalingsregeling? Dan krijgen u en uw meeverzekerden bij een achterstand van 4 maandpremies opnieuw een waarschuwingsbrief van ons. U kunt hiertegen bezwaar indienen binnen 4 weken na het versturen van de brief.
  3. Bij een achterstand van 6 maandpremies, moeten wij u aanmelden bij het CAK​. U en uw meeverzekerden ontvangen hierover van ons een brief. Het CAK int vanaf dat moment een 'bestuursrechtelijke premie'.
  4. Als u uw schuld heeft afbetaald, wordt uw wanbetalersstatus beëindigd.

De Nederlandse Zorgautoriteit

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ziet erop toe dat zorgverzekeraars verzekerden niet ten onrechte aanmelden. Ook zien zij erop toe dat zorgverzekeraars bij aflossing van de schulden meteen een afmelding sturen naar het CAK.

Bij betalingsachterstand is opzegging van uw zorgverzekering niet mogelijk

U moet eerst bij zijn met uw betaling voordat u kunt opzeggen. Daarom raden wij u af om daarnaast een nieuwe zorgverzekering af te sluiten bij een andere zorgverzekeraar. U bent dan dubbel verzekerd en moet dan 2 keer premie betalen.

Heeft u pas geleden een wijziging in uw polis doorgegeven?

Dan is het mogelijk dat u deze verandering niet terugvindt op de herinnering. Wij adviseren u de betalingsherinnering wel te voldoen. Zodra deze wijziging is verwerkt, krijgt u een nieuwe premiespecificatie. De teveel betaalde premie betalen wij automatisch terug op uw rekening.