Intensieve kindzorg

100 % vergoeding vanuit de basisverzekering

Vanuit de basisverzekering wordt er 100% vergoed. U betaalt geen eigen risico voor deze vergoeding.

 • U krijgt een volledige vergoeding voor verpleging en verzorging in de eigen omgeving bij complexe somatische problematiek of een lichamelijke handicap waarbij u permanent toezicht nodig heeft en 24-uurszorg door onder andere een verpleegkundige.
 • In sommige gevallen kunt u zelf verpleging en verzorging inkopen via het persoonsgebonden budget (pgb).

Intensieve kindzorg bestaat uit verpleging en verzorging

Deze zorg kan daarnaast aangevuld worden met de volgende zorgonderdelen:
 • Vervoer
 • Pedagogische ondersteuning
 • Verblijf of dagopvang 
Deze 3 zorgonderdelen worden door uw zorgverlener (een medisch kinderdagverblijf- of kinderhospice) geleverd. Deze zorgonderdelen moeten door de zorgverlener worden gedeclareerd door middel van een aantal eenheden van de prestatie verpleging ter dekking van de gemaakte kosten van deze zorgonderdelen.

Als kinderen thuis zijn 

Wanneer kinderen niet in een medisch kinderdagverblijf of kinderhospice verblijven, kan er geen vervoer (van en naar het dagverblijf/hospice), verblijf en pedagogische ondersteuning worden gedeclareerd. De zorg die de pedagogische ondersteuning bevat, kan alleen door een medisch kinderdagverblijf of kinderhospice geleverd worden en kan om die reden niet apart gedeclareerd woren.

Toestemming van de Vervoerslijn? 

Er hoeft voor het vervoer van en naar een medisch kinderdagverblijf of kinderhospice geen toestemming van de Vervoerslijn verkregen worden. Het kan wel voorkomen dat er nog ander vervoer nodig is, bijvoorbeeld van en naar een ziekenhuis in verband met een oncologische behandeling. Daar geldt wel voor dat de machtiging voor dit vervoer moet worden aangevraagd bij de Vervoerslijn.

U krijgt geen vergoeding:

 • Als u recht heeft op verzorging en verpleging vanuit de Wet landurige zorg (Wlz)
 • Als u recht heeft op verzorging en verpleging vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

De hoogte van uw vergoeding

U krijgt de maximale vergoeding als u naar een zorgverlener gaat met wie wij afspraken hebben. Gaat u naar een zorgverlener die wij niet (voor uw aandoening) hebben gecontracteerd, dan ontvangt u een lagere vergoeding.
 
Als u deze zorg inkoopt met een pgb dan gelden er maximale tarieven:
 • Persoonlijke verzorging pgb door formele zorgverlener: € 3,21 per 5 minuten
 • Verpleging pgb door formele zorgverlener: € 5,07 per 5 minuten
 • Natuurlijk persoon (mantelzorger, familielid e.d.): € 1,67 per 5 minuten

Wat u zelf regelt

 1. U heeft een indicatie nodig van een wijkverpleegkundige (niveau 5).
 2. De wijkverpleegkundige stelt met u een zorgplan op.