DBC: 1 rekening voor uw ziekenhuisbehandeling

Hoe is uw rekening opgebouwd?

Wordt u behandeld in ziekenhuis? Dan krijgt u 1 rekening voor h​et gehele behandeltraject. Vanaf de diagnose van de specialist tot en met eventuele ziekenhuisbehandeling en bijbehorende nacontrole(s). Het ziekenhuis noemt dat 'zorgonderdelen'. Het ziekenhuis rekent deze zorgonderdelen niet apart af. Voor dit zorgpakket krijgt u 1 rekening​.

Het ziekenhuis werkt met zorgpakketten: DBC's

DBC betekent diagnose behandeling ​combinatie. Een DBC-zorgpakket is een verzameling zorgonderdelen bij 1 behandeling. Nederlandse ziekenhuizen hebben meer dan 4500 DBC-zorgpakketten. Het bedrag op de rekening hangt af van het zorgpakket dat u gekregen heeft.​

Veelgestelde vragen over ziekenhuisnota's

Veel mensen hebben vragen over de rekening van het ziekenhuis. De meest gestelde vragen en antwoorden hebben wij voor u op een rij gezet. 

DBC staat voor Diagnose Behandeling Combinatie (DBC). Een DBC-zorgproduct is één pakket zorg. Dit pakket bevat alle informatie om een diagnose te stellen en deze te behandelen. In een DBC registreren zorginstellingen de geleverde zorg, zodat deze uiteindelijk gedeclareerd kan worden.
 
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een video over de DBC-zorgproducten gemaakt. Daarin wordt de hele route van röntgenfoto tot rekening uitgelegd. Op de website van de Rijksoverheid en de Nederlandse Zorgautoriteit​ vindt u informatie over zorgnota's en tips over hoe u zelf zorgnota's kunt controleren. Ook leest u hoe een ziekenhuisnota is opgebouwd.
Ziekenhuiszorg is duur. Of u een hoge of een lage rekening ontvangt, hangt af van de zorg die u heeft gekregen. Moet u bijvoorbeeld in het ziekenhuis overnachten? Of geopereerd worden? Of is er sprake van een complex onderzoek? Dan kan uw rekening hoog zijn. Ga voor eenvoudige ingrepen en bij niet-levensbedreigende situaties altijd eerst naar de huisarts of de huisartsenpost. Daarmee kunt u veel geld besparen.
De zorgverzekeraars en ziekenhuizen bepalen samen de tarieven van de DBC’s. Voor sommige behandelingen geldt wel een maximumtarief. Dat maximum stelt de NZa​​ vast.​

Tips om te controleren of de ziekenhuisrekening klopt:
 • Controleer de datum die op de rekening staat. Is dit de datum van het ziekenhuisbezoek of de eerste behandeling/afspraak? 
 • Is de naam van het ziekenhuis juist?
 • Controleer de prijs die hoort bij de declaratiecode in het overzicht op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
 • Begint de declaratiecode met het getal 14 of 16? Dan is het bedrag het maximale tarief dat een ziekenhuis in rekening mag brengen voor die behandeling. 
 • Begint de declaratiecode met het getal 15 of 17? Dan hebben wij onderhandeld met het ziekenhuis over de prijs. Deze prijs kunt u bij ons navragen. Neemt u daarvoor contact met ons op. 
 • Het bedrag is meestal opgebouwd uit een honorariumdeel en een kostendeel. Het honorariumdeel bestaat uit de loonkosten van de artsen. In het kostendeel zijn de kosten voor apparatuur, onderhoud en schoonmaak opgenomen.
 • Aan elke code is een omschrijving van een behandeling gekoppeld. Hiermee is te controleren of de juiste behandeling is gedeclareerd.
 • Op de ziekenhuisrekening staan de zorgactiviteiten op een begrijpelijke manier voor de patiënten beschreven. Controleer of deze zorg ook op die datum heeft plaatsgevonden.
 • Begrijpt u de rekening niet of klopt deze volgens u niet? Meld dit dan bij ons. Wij kunnen uitzoeken of het ziekenhuis daadwerkelijk een fout heeft gemaakt. 

Het klopt dat u niet voor alle kosten een declaratieoverzicht ontvangt. Alleen als er eigen risico wordt verrekend krijgt u een declaratieoverzicht. In Mijn OZF​ kunt zien welke behandeling voor u gedeclareerd is. Logt u hiervoor in met DigiD. De declaraties vindt u onder 'Mijn Zorgkosten'. 

Elke DBC heeft een eigen tarief dat bestaat uit het salaris van de specialist en de kosten van het ziekenhuis. Voor bijna alle behandelingen maken ziekenhuizen prijsafsrpaken met de zorgverzekeraars, waardoor de prijzen per ziekenhuis kunnen verschillen. Alleen voor een klein deel van de zorg worden er door de NZa vaste prijzen vastgesteld, waar alle ziekenhuizen zich aan moeten houden. Dit is vooral voor ingewikkelde ingrepen.

De prijs van een DBC is een weergave van de gemiddelde kosten van het zorgtraject dat patiënten met dezelfde diagnose en behandeling hebben ondergaan. Er zijn patiënten die minder zorg nodig hebben dan gemiddeld. En er zijn patiënten die meer nodig hebben. Ze betalen allemaal dezelfde standaardprijs.
Het kan dus zo zijn dat u betaalt voor behandelingen of onderzoeken die u niet heeft gekregen. En die wel vallen binnen het behandeltraject zoals dat is vastgelegd in de DBC.

Deze zorgverleners maken gebruik van DBC's:

 • ​ziekenhuizen
 • zelfstandige behandelcentra
 • dialysecentra
 • audiologische cdentra
 • epilepsie-instellingen
 • radiotherapeutisceh centra
 • revalidatiecentra
 • GGZ-instellingen


Soms duurt een behandeling bij het ziekenhuis langer dan de maximale looptijd van 1 DBC-zorgproduct. Het ziekenhuis opent dan een zogenaamd 'vervolg-DBC-zorgproduct'.

Heeft er meer dan 120 dagen geen zorgactiviteit plaatsgevonden?
Dan wordt een lege vervolg-DBC geopend. Dit gebeurt net zo lang totdat er weer een zorgactiviteit plaatsvindt of de behandeling stopt. Soms kan dit oplopen tot 3 lege DBC's. Start een vervolg-DBC in een nieuw kalenderjaar? Dan betaalt u ook eigen risico voor het nieuwe jaar.

Voorbeeld:
U was in december 2015 voor de laatste keer voor borstfoto’s in het ziekenhuis. U belt in januari 2017 voor een nieuwe afspraak. U heeft in 2017 geen kosten gemaakt. Doordat de oude DBC liep van 24 oktober 2015 tot 24 oktober 2016, zijn daarna 3 lege DBC’s van elk 120 dagen geopend. De 4e vervolg-DBC startte 19 oktober 2017. Binnen die DBC is de nieuwe afspraak gemaakt voor 30 januari 2018. Maar de DBC startte dus in 2017, namelijk op 19 oktober 2017. Daarom betaalt u voor 2017 eigen risico. Op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)​​​ krijgt u uitgelegd hoe dit zit.

Er mogen maximaal 3 lege DBC’s worden gebruikt
Pas daarna moet er een geheel nieuwe DBC worden geopend, met een geheel nieuwe datum.

​​Soms duurt een behandeling bij het ziekenhuis langer dan de looptijd van een DBC-zorgproduct. Het ziekenhuis kan dan een zogenaamd 'vervolg-DBC-zorgproduct' openen. De ingangsdatum sluit direct aan op de sluitingsdatum van de 1e DBC. Daarom is het vaak niet de datum waarop u in het ziekenhuis geweest bent. ​
​Een DBC-zorgproduct start op de 1e dag dat dat u bij de arts komt. U was dus niet in het ziekenhuis. Toch staat deze datum op alle rekeningen die u krijgt voor de ziekenhuisbehandelingen die bij uw DBC horen.

Is er sprake van een vervolgbehandeling? Dan is de startdatum van de DBC een administratieve datum. De begindatum van een vervolg-DBC moet namelijk altijd aansluiten op de einddatum van de vorige DBC. U hoeft niet op de startdatum van een vervolg-DBC in het ziekenhhuis te zijn geweest. 

Wij versturen het declaratieoverzicht nadat wij een nota van de zorgverlener hebben ontvangen. Behandelingen kennen verschillende doorlooptijden. Sommige zijn korter en anderen zijn langer. Er zijn wettelijke doorlooptijden voor het afrekenen van behandelingen in het ziekenhuis (DBC's). Een ziekenhuis mag rekeningen indienen zelfs tot 1 jaar nadat de behandeling klaar is. De maximale looptijd van een DBC is maximaal 120 dagen. Zodra de nota is ingediend kunt u dit terugzien in Mijn OZF​.

Valt de rekening voor u hoog uit? Dan kunt u een betalingsregeling aanvragen.

In een DBC-zorgproduct staan de behandelingen die patiënten normaal gesproken krijgen in uw situatie. Dit betekent niet dat u alle behandelingen krijgt. Als u sneller herstelt, heeft u minder zorg nodig. de prijs voor het DBC-zorgproduct blijft hetzelfde.
DBC is de afkorting van diagnose-behandelcombinatie. Een DBC-zorgproduct omschrijft een complete ziekenhuisbehandeling. Bij een botbreuk kreeg u bijvoorbeeld een diagnose, röntgenfoto's en gips. Voor dit pakket aan zorg bestaat een DBC-zorgproduct. Hierbij hoort een code van 9 getallen. Op uw rekening ziet u alleen deze code terug. Het ziekenhuis zet niet alle losse behandelingen op uw rekening. Meer uitleg ziet u in het korte filmpje over DBC's van de NZa.

De looptijd van een DBC is afhankelijk van uw behandeling. Als u voor de 1e keer met uw klacht bij de arts komt, opent de arts een DBC-zorgproduct. Deze kunt u terugzien op de declaratie. DBC-zorgproducten sluiten automatisch.
 
Let op! Tijdens de looptijd van een DBC gelden de voorwaarden van de verzekering van dat moment. Start de behandeling in december? Dan gelden de voorwaarden van dat kalenderjaar voor het hele DBC-zorgproduct. Ook als de behandelingen doorlopen in het volgende kalenderjaar.​
​​

Vragen over eigen risico en de ziekenhuisnota

​​Een DBC-zorgproduct loopt vaak over een kalenderjaar heen. Toch brengen wij niet 2x het eigen risico in rekening voor dezelfde DBC. Bij het berekenen van het eigen risico gaan we uit van het moment van openen van een DBC. Dan geldt het eigen risico van dat jaar.
 
Een DBC kan maximaal 120 dagen open blijven staan. Soms stuurt het ziekenhuis pas na 1 jaar een factuur aan de zorgverzekeraar. Dit kan leiden tot een correctie op een eerdere berekening van uw eigen risico.​
Het ziekenhuis zet alle behandelingen van een diagnose als één DBC-zorgproduct op de declaratie. Bijvoorbeeld bij de behandeling van een gebroken been. Daar wordt vaak een röntgenfoto gemaakt, en gips aangebracht, maar het kan ook zijn dat er een operatie nodig is, met een verblijf op de verpleegafdeling.
 
Een DBC-zorgproduct is dus één pakket zorg. Daarin staat alle informatie om een diagnose te stellen en deze te behandelen. U betaalt het eigen risico over het hele DBC-zorgproduct. Het ziekenhuis berekent die verschillende onderdelen niet apart. Daarom kan het zijn dat het eigen risico op de rekening hoger uitvalt dan verwacht.
​U betaalt het eigen risico op basis van de startdatum van uw behandeling. De startdatum is vaak de datum waarop u het eerste gesprek had. Of wanneer het eerste onderzoek plaatsvond. Was u vorig jaar voor het eerst in het ziekenhuis en wordt u dit jaar behandeld? Dan berekenen wij uw eigen risico over vorig jaar.​
​Zitten er meer dan 3 maanden tussen uw eerste bezoek aan het ziekenhuis en de operatie? Dan valt de operatie onder een nieuw DBC-zorgproduct. Deze nieuwe DBC noemen we een vervolg-DBC. Was u in augustus voor het eerst bij de polikliniek? En is de operatie in januari? Dan betaalt u inderdaad voor 2 verschillende jaren eigen risico. De ingangsdatum van uw DBC-zorgproduct bepaalt voor welk jaar u eigen risico betaalt.
Uw eigen risico betalen over een ander jaar dan u verwachtte? Of over een jaar waarin u niet in het ziekenhuis bent geweest? Op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) krijgt u uitgelegd hoe dit zit. Zij brengen het voor u in beeld met een voorbeeld inclusief verzonnen bedragen.​​​

Declaratieoverzicht en nota's

​Wilt u meer weten over de informatie op ziekenhuisnota's? Kijk op dezorgnota.nl of zorgverzekeraars.nl. U kunt uw eigen declaraties terugvinden in Mijn OZF. ​
​Waarschijnlijk bent u bij uw huisarts of een prikpunt geweest. Bijvoorbeeld om bloed te prikken. Dit wordt doorgestuurd naar een ziekenhuis of laboratorium. En onderzocht door een laborant. Het ziekenhuis of laboratorium mag deze kosten declareren. Deze betalen wij vanuit de basisverzekering. U betaalt hierbij een eigen risico.
​Vanwege gevoelige persoonlijke informatie staat niet altijd alles in het declaratieoverzicht. U kunt uw declaraties en vergoedingen altijd nakijken via Mijn OZF.​

Vergoedingen

Het kan zijn dat u eigen risico moet betalen. Of u bent in een niet-gecontracteerd ziekenhuis of instelling geweest. Dit betekent dat u een lagere vergoeding krijgt. ​
De meeste behandelingen in het ziekenhuis vallen onder 'medisch specialistische zorg'. Bijvoorbeeld een knie-operatie. U kunt de vergoeding van uw behandeling opzoeken op onze website. In een gecontracteerd ziekenhuis krijgt u de hoogste vergoeding. 

Gecontracteerde zorgverleners vindt u in onze Zorgzoeker​. Uw arts kan u vertellen of uw behandeling valt onder de basisverzekering of niet. De hoogte van de vergoeding hangt ook af van uw verzekering. Voor een vergoeding vanuit de basisverzekering vraagt uw medisch specialist een machtiging aan. Vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering vindt u in het vergoedingenoverzicht​.

U krijgt een laboratoriumonderzoek alleen vergoed op verwijzing van huisarts, specialist ouderengeneeskunde, arts verstandelijk gehandicapten, arts voor de jeugdgezondheidszorg of een andere medisch specialist.
 
Let op! Een alternatieve arts of basisarts is geen medisch specialist. Als een alternatieve arts of basisarts u wil doorverwijzen, gaat u dan eerst naar uw huisarts. Anders krijgt u geen vergoeding.

 ​​​​​​