Tijdelijk recht op vergoeding

Voor sommige behandelingen

Van enkele behandelingen die onder medisch-specialistische zorg vallen, is de effectiviteit nog onvoldoende aangetoond. Wij mogen enkele van deze behandelingen tijdelijk al wel vergoeden.

Het gaat om de volgende behandelingen:

 1. Tot 1 januari 2016: de behandeling van chronische aspecifieke rugklachten met toepassing van anaestesiologische pijnbestrijdingstechnieken indien u deelneemt aan het door ZonMw gefinancierde onderzoek.
 2. Tot 1 januari 2017: de behandeling van therapieresistente hypertensie met toepassing van percutane renale denervatie indien u deelneemt aan het door ZonMw gefinancierde onderzoek. 
 3. Tot 1 januari 2017: de behandeling van een herseninfarct met toepassing van inter-arteriële thrombolyse (IAT) indien u deelneemt aan de gerandomiseerde multicenterstudie 'Multicenter Randomized Clinical trial of Endovascular treatment for Acute ischemic stroke in the Netherlands' (MR CLEAN).
 4. Tot 1 januari 2018: behandeling door middel van transluminale endoscopische step-up benadering van een geïnfecteerde pancreasnecrose indien u deelneemt aan het door ZonMw gefinancierde onderzoek.
 5. Tot 1 januari 2018: het verrichten van een autologe stamceltransplantatie bij een ernstige therapierefractaire morbus Crohn indien u deelneemt aan het door ZonMw gefinancierde onderzoek.
 6. Tot 1 oktober 2019: behandeling van coloncarcinoom met adjuvante hypertherme intraperitoneale chemotherapie, als u deelneemt aan het door ZonMw gefinancierde onderzoek.
 7. Tot 1 juli 2019: behandeling met belimumab van volwassen patiënten met actieve auto-antilichaampositieve systemische lupus erythematosus met een hoge mate van ziekte-activiteit en met een geschiedenis van behandelfalen op de standaardbehandeling, voor zover u deelneemt aan het door ZonMw gefinancierde onderzoek.
 8. Tot 1 juli 2019: behandeling met tumor infiltrerende lymfocyten van uitgezaaid melanoom irresectabel stadium IIIc en stadium IV, voor zover u deelneemt aan het door ZonMw gefinancierde onderzoek.
 9. Tot 1 april 2020: borstreconstructie na borstkanker met autologe vet transplantatie, voor zover u deelneemt aan het door ZonMw gefinancierde onderzoek.
 10. Van 1 januari 2016 tot 1 januari 2020: behandeling van lumbosacraal radiculair syndroom bij lumbale hernia met percutane transforaminale endoscopische discectomie, voor zover u deelneemt aan het door ZonMw gefinancierde onderzoek.
 11. Van 1 januari 2016 tot 1 januari 2020: behandeling van medicamenteus onbehandelbare chronische clusterhoofdpijn met occipitale zenuwstimulatie voor zover u deelneemt aan het door ZonMw gefinancierde onderzoek. 

Overgangsregeling

Voor de behandelingen genoemd onder 1, 2 en 3 geldt, voor verzekerden die gestart zijn met de behandeling voor 1 januari 2014, een overgangsregeling. Deze houdt in dat u niet verplicht hoeft deel te nemen aan de genoemde onderzoeken. U moet wel voldoen aan de voorwaarden zoals die op 31 december 2013 van toepassing waren.  

Voor het meest actuele overzicht met behandelingen verwijzen wij u naar artikel 2.2 van de Regeling zorgverzekering.

Wat moet u regelen?

 • U moet zijn doorverwezen door een huisarts, bedrijfsarts, specialist ouderengeneeskunde, arts verstandelijk gehandicapten, jeugdarts, verloskundige als he om verloskundige zorg gaat, optometrist als het om oogzorg gaat of een andere medisch specialist.
 • Naar een KNO-arts mag u ook zijn doorverwezen door een triage-audicien.

Lagere vergoeding bij niet-gecontracteerde medisch specialist

Laat u zich behandelen door een extramuraal werkend medisch specialist die wij niet hebben gecontracteerd? Dan vergoeden wij maximaal 75% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief. U vindt gecontracteerde zorgverleners met onze Zorgzoeker