Alles over de Freestyle Libre

Wat is de Freestyle Libre?

De FreeStyle Libre (FSL) is een meetapparaat om bij diabetes de bloedsuikerwaarde te controleren, daarnaast kan deze ook gebruikt worden als ketonenmeter. De meter geeft middels grafieken en pijlen weer of de bloedsuikerwaarde (snel) stijgt, daalt of constant blijft. Dit gebeurt door het scannen van een op de huid bevestigde sensor. Hierdoor is de traditionele vingerprik veel minder vaak nodig. 

Waarom wordt de FSL nog niet vergoed uit de basisverzekering?

Het Zorginstituut Nederland, dat de minister adviseert over wat wel en wat niet vanuit de Zorgverzekerinswet kan worden vergoed, heeft recent aangegeven dat er nog te weinig wetenschappelijk bewijs is om vergoeding van de FSL uit de basisverzekering mogelijk te maken.

Waarom wordt de FSL in het buitenland dan al wel vergoed?

​Dat er in andere landen wel al besloten is tot vergoeding, betekent niet dat de FSL in Nederland ook vergoed kan worden. Het zorgstelsel in Nederland verschilt van het systeem in andere landen waardoor er specifiek voor het Nederlandse stelsel onderzoek gedaan moet worden naar de (kosten)effectiviteit van de FSL.

De FSL heeft een TUV keurmerk, is dat niet voldoende?

De FSL is een combinatiemeter: hij kan gebruikt worden voor teststrips en voor sensoren. TÜV heeft de meter getest voor gebruik met de ‘klassieke’ glucosemeterstrips, maar niét voor gebruik met de sensoren. De sensoren meten het glucosegehalte in het weefselvocht van de huid. Deze methode is relatief nieuw en de TUV heeft deze methode nog niet getest.

Is er een andere manier om de FSL vanuit de basisverzekering te vergoeden?

De zorgverzekeraar kan zelf een toets doen die vergelijkbaar is met die van het Zorginstituut. In samenwerking met de Isala klinieken en de DVN heeft OZF besloten om onderzoek te doen naar de FSL. Door een aanvraag in te dienen bij de Stichting Achmea Gezondheid (SAG) heeft OZF een eerste onderzoek naar de (kosten)effectiviteit van de FSL kunnen financieren. Dit onderzoek is uitgevoerd door Henk Bilo van de Isala klinieken. In dit onderzoek heeft Henk Bilo onderzocht of de FSL veilig en betrouwbaar is in gebruik en welke conclusies aan de uitslagen verbonden kunnen worden.

Marion Fokkert, onderzoeker bij de Isala-klinieken, over het onderzoek:

Er is in augustus 2015 onderzoek gedaan bij 26 mensen gedurende twee weken. De gegevens die daarbij verzameld zijn, worden nu geanalyseerd. Een deel daarvan is af, maar er wordt nog gekeken naar bijvoorbeeld het effect van het gebruik van paracetamol en vitamine C. Marion kan wel al een aantal eerste conclusies met ons delen. Uit het onderzoek is duidelijk geworden dat de Freestyle nauwkeurig is, maar wel minder nauwkeurig dan vingerprikken. Ook stijgen en dalen de waardes na de maaltijd later dan met een bloedsuikermeter. Dat betekent dat het bij het gebruik van de Freestyle belangrijk is om goed te begrijpen hoe je met dit meetapparaat om moet gaan en hoe dit anders is dan een bloedsuikermeter.

Verder valt op dat de Freestyle soms onverwacht een afwijkende waarde geeft. Het is dan belangrijk dat een patiënt goed kan inschatten of er echt een probleem (bijvoorbeeld een hypo) is of niet. Een mooi voorbeeld van hoe je daarmee kunt omgaan is van een patiënt die zag dat er een enorm verschil zat tussen de Freestyle waarde en de bloedsuikermeter. Hij heeft toen zijn vriendin geprikt om te testen of de bloedsuikermeter de juiste waarde gaf. Daarmee kon hij concluderen dat de Freestyle op dat moment even niet de juiste waarde aangaf. Dit voorbeeld laat ook zien dat je ook met de Freestyle nog af en toe moet prikken, maar natuurlijk wel veel minder dan met de bloedsuikermeter. 

Het onderzoek nu geeft inzicht in de nauwkeurigheid van de Freestyle en hoe deze waardes zich verhouden tot de waardes van bloedsuikermeters. Om de effectiviteit van de Freestyle voor een langere termijn en een grotere groep te onderzoeken wil de onderzoeksgroep van het Isala een register maken met gegevens van gebruikers. Daarmee kun je niet alleen informatie krijgen over de meetwaardes bij een grotere groep, maar bijvoorbeeld ook over bijwerkingen en over hoe verschillende soorten mensen het ervaren op deze andere manier inzicht in hun suikerwaardes te krijgen. Ook kun je zo zien of er bijvoorbeeld ziekenhuisopnames voorkomen worden door de nieuwe manier van meten. 

​​​Zowel de medisch onderzoekers als wij vinden dat op basis van dit onderzoek o.a. de kosteneffectiviteit (ook een voorwaarde vanuit het beoordelingskader voor de stand van de wetenschap en praktijk​ nog onvoldoende bewezen is. Ook 1 op de 25 mensen met ernstige huidirritatie van de sensor vinden wij zorgelijk. Ook daarnaar is verder onderzoek nodig.
​​​​​​​​​​​​

Het vervolgonderzoek naar FSL

Wanneer start dit vervolgonderzoek?​​

Het vervolgonderzoek is 25 mei van start gegaan. 

Wat zijn de voorwaarden voor deelname aan het vervolgonderzoek? 

​​​​​​Let op: ​Instroom in het  vervolgonderzoek en dus ook het gebruik maken van de vergoeding voor de Freestyle Libre is vanaf 12 juni 2017 niet meer mogelijk!​​​​
 • ​De verzekerde moet ouder zijn dan​ 18 jaar.
 • Als de verzekerde in heel 2015 ook verzekerd was bij OZF (of 1 van de andere deelnemende Achmea-labels, zie hieronder).​
 • Een 2e lijns behandelaar heeft vastgesteld dat verzekerde voldoet aan minimaal 1 van de hieronder genoemde criteria én deel wil nemen aan het register.​

 1. ‘Hypoglycemia unawareness’ en ondanks gemiddeld 6 of meer metingen per dag in de afgelopen jaar en intensieve begeleiding van hun diabetesteam, nog steeds hypoglykemieën
  OF

 2. Onverwachte hypoglykemieën ondanks gemiddeld 6 of meer metingen per dag in het afgelopen jaar en intensieve begeleiding van hun diabetesteam
  OF

 3. Insuline afhankelijke diabeten die ondanks maximale inspanningen van verzekerde (frequente bloedcontrole en adequaat lifestyle management) en intensieve begeleiding van het diabetes team niet komen tot verbetering van hun glucoseregulatie, wat blijkt uit een gemiddeld HbA1c > 70 mmol/mol (8,5%) in het afgelopen jaar.
  OF

 4. Een beroep hebben waarbij sensatieverlies aan vingers door vingerprikken kan leiden tot arbeidsongeschiktheid, zoals musici en die op advies van hun diabetes team meer dan 6 keer metingen per dag moeten doen.
  OF

 5. Een beroep hebben waarbij relatief zeldzaam optredende hypoglykemieën tot een gevaar voor zichzelf en/of anderen kan leiden of vanwege veiligheidsrisico’s tot arbeidsongeschiktheid (bijv buschauffeur en wettelijke eisen).
  OF

 6. Patiënten die in aanmerking komen voor Continue Glucose Monitoring (CGM), uitgezonderd kinderen < 18 jaar.  

Vraag en antwoord

Als de 2de lijns behandelaar vast heeft gesteld dat iemand vóór het gebruik van de (zelf aangeschafte) Freestyle Libre wel voldeed aan de genoemde criteria en nu door het gebruik van de Freestyle Libre niet meer aan de voorwaarden voldoet kan de 2de lijns behandelaar deze persoon alsnog aanmelden. Alle overige voorwaarden blijven gelden.​
Aangeschafte sensoren of Freestyle Libre meetapparaten voordat iemand deelneemt aan het onderzoek worden niet vergoed. De sensoren en het meetapparaat worden alleen vergoed als deze zijn aangeschaft in het kader van het vervolgonderzoek. Hoe deze te bestellen staat op www.fslregister.nl​​.
Let op: Instroom in het  vervolgonderzoek en dus ook het gebruik maken van de vergoeding voor de Freestyle Libre is vanaf 12 juni 2017 niet meer mogelijk!
U kunt contact opnemen met uw 2de lijns behandelaar. Deze kan beoordelen of u aan de voorwaarden voldoet. Als dat het geval is meldt uw behandelaar u aan bij het FSL register (via www.fslregister.nl​). ​​
Het gehele onderzoek zal 2,25 jaar in beslag nemen. Wij betalen het meetapparaat en de helft van de sensoren gedurende 12 maanden. Om gebruik te maken van deze vergoeding moet u wel voldoen aan de voorwaarden (zie hierboven). Zolang de FSL niet opgenomen is in de basisverzekering komen daarna de kosten weer voor eigen rekening.​​
Nee, u moet ​echt naar een behandelaar in de 2e lijn (diabetesverpleegkundige of internist).
Het beschikbare budget is helaas niet voldoende om voor alle verzekerden alle kosten te vergoeden. Ongeveer 4.000 verzekerden van OZF voldoen aan de voorwaarden van het onderzoek en wij willen graag iedereen dezelfde kans geven om deel te nemen. Wij hopen dat u daar begrip voor heeft. Mogelijk wordt de FSL met behulp van ons onderzoek op termijn opgenomen in de basisverzekering en kan OZF een volledige vergoeding geven aan iedereen die daarvoor in aanmerking komt.
 • ​​Freestyle Libre meetapparaat: 100%
 • Sensoren (max 26): 50%
U kunt bij Abbott uw be​stelling plaatsen voor de FreeStyle Libre. Dit kan 4 keer per jaar op de volgende manier:
 • 1e keer 7 devices (plus de FSL-reader wanneer u deze nog niet bezit)
 • 2e keer 6 devices
 • 3e keer 7 devices
 • 4e keer 6 devices
Hiermee bespaart u voor uzelf ook de verzendkosten. Na elke bestelling kunt u uw declaratie indienen bij OZF. Bij de 1e bestelling kunt u, als u deze nog niet heeft, ook de FSL reader bestellen. Deze wordt eenmalig 100% vergoed. 
Bent u niet verzekerd bij OZF maar wel bij 1 van de andere Achmea-labels: Interpolis, Pro Life, Zilveren Kruis of Avero (met uitzondering van de volmachten) én voldoet u aan de voorwaarden? Dan kunt u ook gebruik maken van de vergoeding. U kunt hiervoor contact opnemen met uw ziekenhuis. 
Let op! Voor FBTO, De Friesland en de volmachten van Avero geldt deze vergoeding NIET. 
De FSL voor kinderen is een innovatie waarover nog erg weinig wetenschappelijke resultaten beschikbaar zijn. Zo weinig (vanuit de wettelijk noodzakelijk geachte informatie) dat het doen van een SAG studie daarom onvoldoende zou zijn om duidelijkheid te creëren of deze innovatie kan voldoen aan de wettelijke voorwaarden voor vergoeding binnen de Zorgverzekeringswet. Een SAG studie kan daar alleen aan bijdragen als er al (voldoende) andere wetenschappelijke gegevens beschikbaar zijn, waarbij de SAG studie als mogelijk sluitstuk voor het benodigde dossier kan worden beschouwd.

Doel van de Stichting Achmea Gezondheidszorg (SAG) studie naar de inzet van FSL bij volwassenen is het zo snel mogelijk duidelijkheid proberen te creëren of deze innovatie voldoet aan  de wettelijke voorwaarden voor vergoeding binnen de Zorgverzekeringswet. Om het  beschikbaar komen van nog ontbrekende informatie voor de beoordeling door het Zorginstituut over de inzet van de FSL bij een geselecteerde doelgroep volwassenen te bespoedigen heeft OZF besloten uit eigen middelen een studie te financieren. Het Zorginstituut adviseert de minister over wat wel en wat niet vanuit de Zorgverzekeringswet kan worden vergoed. Deze SAG-studie beoogt de voor vergoeding nog ontbrekende wetenschappelijke resultaten op te leveren (een doelgroepenanalyse en (kosten)effectiviteitstudie).
Meer informatie vind je ook op www.fslregister.nl​
​​​​​
​​​