Privacy statement                       English

Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden door Zorgverzekeraar OZF met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. OZF is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze klanten en bezoekers van de website van essentieel belang is voor onze activiteiten. Wij houden ons dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Voor meer informatie kunt u hieronder het privacy statement lezen.

Inleiding

OZF respecteert uw privacy. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en stellen alles in het werk om uw privacy te beschermen. Het beschermen van de veiligheid en privacy van uw persoonlijke gegevens is op zichzelf van groot belang. Daarnaast volgt OZF hiermee ook de Wet bescherming persoonsgegevens, die eisen stelt aan het gebruik van informatie die tot personen herleidbaar is. Voor de zorgverzekeringsbranche is deze wet vertaald in de algemene gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen en het specifiek voor zorgverzekeraars opgestelde addendum Zorgverzekeraars dat door ons wordt nageleefd. Met dit privacy statement willen wij u duidelijk maken waarom wij bepaalde informatie verzamelen, hoe wij uw privacy beschermen, welke rechten u heeft en onder welke voorwaarden wij de informatie aan u verstrekken.

Waarom wordt deze informatie verzameld?

Bij de aanvraag van een verzekering of financiële dienst vragen wij u om persoonsgegevens. De door u verstrekte gegevens worden gebruikt voor de afhandeling van uw aanvraag, het uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst en wettelijke regelingen. Ook kunnen wij uw gegevens gebruiken voor overige activiteiten en om u te informeren over andere door ons geleverde producten en diensten. De verzamelde gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is.
Wij hebben onze verwerkingen van persoonsgegevens gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Deze meldingen zijn opgenomen op de website van het CBP. De meldingen staan vermeld onder: Melden / Meldingenregister / zoeken naar verwerkingen / postcode = 7556.

Verwerking bijzondere gegevens

In veel gevallen hebben wij gegevens over uw gezondheid nodig. Bijvoorbeeld om te bepalen of u recht heeft op een vergoeding. Deze worden extra zorgvuldig verwerkt. Onze medisch adviseur is verantwoordelijk voor de juiste verwerking van grote delen daarvan.

Gegevens die onder verantwoordelijkheid van de medisch adviseur worden verwerkt, worden alleen aan andere medewerkers verstrekt als zij tot de functionele eenheid van de medisch adviseur behoren en voor zover zij de gegevens voor de uitvoering van hun werkzaamheden nodig hebben. De medewerkers van deze functionele eenheid werken altijd onder directe verantwoordelijkheid van de medisch adviseur. Zij hebben dezelfde geheimhoudingsplicht als de medisch adviseur uit hoofde van diens medisch beroepsgeheim.

Basisverzekering

Voor de basisverzekering wordt ten behoeve van de acceptatie geen gebruik gemaakt van risicoselectie. Voor de hoofdverzekering geldt een wettelijke acceptatieplicht. Voor de aanvullende verzekering kan een risicoselectie gelden. 

Raadpleging databank Stichting CIS

In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kunnen wij als Achmea Groep ook uw gegevens raadplegen bij de Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS) in Zeist. In dit kader kunnen deelnemers van Stichting CIS ook onderling gegevens uitwisselen. Het doel hiervan is risico's te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing. Meer informatie vindt u op de website van Stichting CIS.

Beveiliging

De bescherming van de privacy is belangrijk voor u en voor ons. Daarom zijn onze systemen en programma's beveiligd en hebben we beheersprocedures om de informatie nauwkeurig, actueel en compleet te houden en om onbevoegden binnen en buiten onze organisatie geen toegang te verlenen tot uw persoonsgegevens.

Website

Wij hebben passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze site te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Wij maken gebruik van cookies voor het meten van het bezoek op onze website. Cookies helpen om de inhoud van onze websites beter af te stemmen op uw behoeften of uw wachtwoord of code zodanig op te slaan zodat u het niet elke keer opnieuw hoeft vast te leggen. Als u niet wilt dat wij cookies gebruiken, dient u in uw browser 'cookies off' in te stellen. Accepteert u de cookies, dan blijven die gedurende vijf jaar in uw computer, tenzij u de cookies verwijdert. Het uitzetten van cookies kan uw gebruik van onze website en diensten beperken. Alle online formulieren zijn beveiligd conform de daarvoor geldende wetgeving. U kunt dit controleren door in het formulier via uw rechtermuisknop op 'eigenschappen' te klikken. Dan ziet u dat het formulier verzonden wordt via een beveiligd https-adres.

Meten website activiteiten

We houden op deze website met een aantal tools gegevens van uw bezoek bij. Dit ter verbetering van de website. We willen bijvoorbeeld graag weten hoe bezoekers op onze site surfen, welke informatie er gezocht wordt, wanneer bezoekers de site weer verlaten en hoe lang het bezoek geduurd heeft. De pakketten die op dit moment gegevens bijhouden zijn Google Analytics en Speed-Trap.
Google Analytics maakt gebruik van 'cookies' (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Aan wie worden uw gegevens verstrekt?

Wanneer u om inzage in uw gegevens verzoekt worden deze pas aan u verstrekt via telefoon, e-mail, internet of aan de balie als er voldoende zekerheid is dat u bent wie u zegt dat u bent. Tevens kunnen om privacy redenen geen beveiligde gegevens betreffende uw gezondheid worden verstrekt via de telefoon of per onbeveiligde e-mail. Dit doen wij om uw privacy te beschermen. OZF verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit op grond van de wet toegestaan en noodzakelijk is of in geval van fraude.

Wat zijn uw rechten?

Wij houden uw gegevens graag actueel. Daarom stellen wij het op prijs als u ons informeert, wanneer u merkt dat onze gegevens niet juist zijn. Als u wilt weten of alle gegevens die wij van u hebben juist zijn, dan kunt u ons vragen om een opgave met een overzicht van uw persoonsgegevens die worden of zijn verwerkt. Wij zullen u dan binnen vier weken een overzicht verstrekken. Indien er onjuistheden zijn in de geregistreerde gegevens, kunt u schriftelijk verzoeken tot correctie of verwijdering van de gegevens.

Voor welke doeleinden worden gegevens verwerkt?

Bij de aanvraag van een verzekering of een financiële dienst vragen wij u om persoonsgegevens. De door u verstrekte gegevens gebruiken wij voor de afhandeling van uw aanvraag, relatiebeheer, het uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst en wettelijke regelingen. Ook kunnen wij uw gegevens gebruiken voor overige activiteiten ter ondersteuning van de bedrijfsvoering. Denk bijvoorbeeld aan fraudepreventie, statistische analyses en om u te informeren over andere relevante producten en diensten. Uiteraard gebruiken wij uw gegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Stelt u geen prijs op informatie over producten en/of diensten, of wilt u uw toestemming voor het gebruik van uw e-mailadres intrekken? Meldt u dit dan schriftelijk bij Zorgverzekeraar OZF.

Vragen

Indien u vragen heeft over het privacy statement kunt u zich schriftelijk wenden tot:
 
Zorgverzekeraar OZF
Postbus 94
7550 AB Hengelo

Klachten

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich schriftelijk tot ons richten, de contactgegevens vind u hiervoor onder het kopje Vragen. Als uw klacht niet naar tevredenheid wordt afgehandeld, kunt u uw klacht ter bemiddeling voorleggen aan de Ombudsman Zorgverzekeringen via postbus 291, 3700 AG te Zeist, via telefoonnummer (030) 698 8 360 of per fax via (030) 698 8 245. Dit dient u binnen 1 jaar te doen, nadat u ons standpunt heeft vernomen.

Nieuwe ontwikkelingen

De tekst van dit privacy statement kan door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten. Op deze plaats kunt u steeds het actuele privacy statement vinden.

Uitleg begrippen & omschrijvingen

Persoonsgegevens
Gegevens die herleidbaar zijn tot een individueel persoon.

Gegevens betreffende uw gezondheid
Alle gegevens die de geestelijke of lichamelijke gezondheid van een persoon betreffen.

Medisch adviseur
Dit is de (tand)arts, die de zorgverzekeraar op onafhankelijke wijze adviseert over medische aangelegenheden en die functioneel leiding geeft aan de functionele eenheid.

Functionele eenheid
Deskundige medewerkers die voor specifieke activiteiten en onder verantwoordelijkheid van de medisch adviseur betrokken zijn bij de verwerking van persoonsgegevens betreffende iemands gezondheid zoals onder meer de afhandeling van machtigingsaanvragen.

Risicoselectie
Risicoselectie is wettelijk niet toegestaan voor de hoofdverzekering. Risicoselectie houdt in dat een zorgverzekeraar beoordeelt of aspirant verzekerde, gelet op zijn gezondheidstoestand, voor acceptatie van een verzekering in aanmerking komt. Voor de aanvullende verzekering mag een zorgverzekeraar uitsluitend risicoselectie toepassen op basis van door verzekerde expliciet voor dit doel aangeleverde medische gegevens.

Wettelijke regelingen
Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens mogen uw persoonsgegevens zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden verwerkt, indien dit noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Daartoe behoren natuurlijk op de eerste plaats de uitvoering van de Zorgverzekeringswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Verder zijn wij als zorgverzekeraar op grond van bijvoorbeeld de Algemene wet inzake Rijksbelastingen en de Wet Structuur Uitvoeringsorganisaties Werk en Inkomen in bepaalde gevallen verplicht om persoonsgegevens te verstrekken aan overheidsinstellingen, zoals de Belastingdienst, het UWV, opsporingsdiensten, politie en dergelijke.​​​