Privacy statement                       

ozf.nl

OZF is een onderdeel van de Achmea Groep. Binnen de Achmea Groep is Achmea B.V. de verantwoordelijke voor het verwerken van persoonsgegevens.

Voor welke doeleinden worden gegevens verwerkt?

Bij de aanvraag van een verzekering of een financiële dienst vragen wij u om persoonsgegevens. De door u verstrekte gegevens gebruiken wij voor de afhandeling van uw aanvraag, relatiebeheer, het uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst en wettelijke regelingen. Ook kunnen wij uw gegevens gebruiken voor overige activiteiten ter ondersteuning van de bedrijfsvoering. Denk bijvoorbeeld aan fraudepreventie, wetenschappelijk onderzoek, statistische analyses, het evalueren en verbeteren van onze diensten, marktonderzoek en marketingdoeleinden (zoals het opbouwen van profielen om de content van onze websites en andere communicatiekanalen, waaronder mailings en social media account, af te stemmen op uw voorkeuren en om u te informeren over producten en diensten van Achmea Groep die voor u relevant kunnen zijn). Stelt u geen prijs op informatie over producten en/of diensten, of wilt u uw toestemming voor het gebruik van uw e-mailadres intrekken? Meldt u dit dan schriftelijk (per e-mail of per briefpost) bij OZF, via de contactgegevens onderaan dit privacy statement.

Ons privacybeleid

Als Achmea Groep verwerken wij uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens, de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen, de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars, de Regeling Zorgverzekering, de Telecommunicatiewet en de Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. In de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars zijn de regels van de Wet bescherming persoonsgegevens specifiek uitgewerkt voor zorgverzekeraars.

Wij hebben onze verwerkingen van persoonsgegevens gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Deze meldingen zijn opgenomen in het meldingenregister van de AP.


Wilt u weten of een bepaalde gegevensverwerking is gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)?

Dan kunt u contact opnemen met de AP via telefoonnummer (070) 888 8 500. Het meldingenregister is niet meer toegankelijk via de website van de AP.

Delen van uw gegevens

OZF kan uw gegevens delen met andere entiteiten binnen Achmea Groep. Uiteraard houdt iedere entiteit binnen de Achmea Groep zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Daarnaast kunnen wij derde partijen inschakelen om in onze opdracht bepaalde verwerkingen uit te voeren. Deze partijen handelen onder onze verantwoordelijkheid en mogen uw gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken. Wij staan ervoor in dat deze derde partijen zich aan de Wbp houden.

Verwerking bijzondere gegevens

Indien u bij OZFeen ziektekostenverzekering heeft afgesloten, hebben wij bijzondere persoonsgegevens (zoals gezondheidsgegevens) van u nodig, bijvoorbeeld om te bepalen of u recht heeft op een vergoeding. Deze gezondheidsgegevens worden extra zorgvuldig verwerkt. De medisch adviseur van OZF ziet daarop toe.


Gegevens die onder toezicht van de medisch adviseur worden verwerkt, worden alleen aan andere medewerkers verstrekt als zij tot de functionele eenheid van de medisch adviseur behoren en voor zover zij de gegevens voor de uitvoering van hun werkzaamheden nodig hebben. De medewerkers die onder de functionele eenheid vallen, werken altijd onder directe verantwoordelijkheid van de medisch adviseur. Zij hebben dezelfde geheimhoudingsplicht als de medisch adviseur uit hoofde van diens medisch beroepsgeheim.


Tevens kunnen wij bijzondere persoonsgegevens over uw gezondheid nodig hebben voor de aanvraag en afhandeling van financiële diensten zoals bijv. een arbeidsongeschiktheidsverzekering, reisverzekering of aanvullende ziektekostenverzekering.


Als wij gegevens van een arts nodig hebben, dan vragen wij altijd uw toestemming. Wij moeten dan aan u aangeven waarom wij deze informatie nodig hebben en welke gegevens het betreft.


Een ander voorbeeld gaat over strafrechtelijke gegevens. Bij sommige overeenkomsten kunnen wij vragen naar het eventuele strafrechtelijke verleden van een klant. Wij vragen alleen naar strafrechtelijke gegevens over de afgelopen 8 jaar voorafgaand aan de aanvraag van een financiële dienst.

Basisverzekering

Vraagt u een basisverzekering aan, dan maken wij voor de acceptatie geen gebruik van risicoselectie. Voor de basisverzekering geldt een wettelijke acceptatieplicht. Bij enkele aanvullende verzekeringen geldt wel risicoselectie.

Raadpleging databank Stichting CIS

In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kunnen wij als Achmea Groep tevens uw gegevens raadplegen bij de Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS) in Zeist. In dit kader kunnen deelnemers van Stichting CIS ook onderling gegevens uitwisselen. Doel hiervan is risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Stichting CIS en haar deelnemers zijn bij het gebruik van uw persoonsgegevens via Stichting CIS gebonden aan het privacyreglement van CIS. Meer informatie vindt u op de website van Stichting CIS​.

Uw rechten

Wij houden graag uw gegevens actueel. Wilt u weten welke gegevens wij van u hebben en of alle gegevens die wij van u hebben ook juist zijn, dan kunt u uw gegevens bij ons opvragen. Wij zullen u dan binnen vier weken een overzicht van uw gegevens leveren. U kunt uw gegevens opvragen door ons een schriftelijk verzoek te sturen (per e-mail of per briefpost) via de contactgegevens onderaan dit privacy statement. Indien er onjuistheden zijn in de geregistreerde gegevens, kunt u ons vragen om deze aan te vullen, te corrigeren of te verwijderen. Indien uw verzoek betrekking heeft op een cookie, dan vragen wij u om een kopie van de cookie mee te sturen met uw aanvraag. U kunt dit bestand terugvinden via de instellingen van uw browser.

Beveiliging van uw gegevens

Wij hebben passende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen en om misbruik van uw gegevens te voorkomen. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Alle onlineformulieren zijn beveiligd conform de daarvoor geldende standaarden. U kunt dit controleren door in het formulier via uw rechtermuisknop op 'eigenschappen' te klikken. Dan ziet u dat het formulier verzonden wordt via een beveiligd https-adres. 

Lees meer over de veiligheid van onze internetdiensten​.

Cookies

Op onze website wordt door ons en door derde partijen gebruik gemaakt van cookies. Voor meer informatie over de manier waarop wij omgaan met cookies, verwijzen wij naar onze cookieverklaring​.

Nieuwe ontwikkelingen

Dit privacy statement is voor het laatst aangepast op 4 december 2017. De tekst van dit privacy statement kan door ons worden aangepast wanneer nieuwe ontwikkelingen daar aanleiding toe geven, bijvoorbeeld wanneer de privacywetgeving verandert of in het kader een aanpassing van onze bedrijfsactiviteiten. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen.

Vragen

Voor vragen over de wijze waarop Achmea omgaat met persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de Privacy Compliance Officer van Achmea:


Postadres:

Achmea B.V.
T.a.v. de privacymanager
Postbus 866
3700 AW Zeist


E-mail: privacymanager@achmea.nl​


​​​​​